Общо събрание на сдружението

Event date: 14.05.2020 10:00 - 13:00Categories:

Общото събрание на Сдружението ще се проведе на 14.05.2020 г., в 10.00 часа, в гр. София 1766, район „Витоша“, ул. „Панорама София“ № 5, в залата на „ИТА Инжениеринг“ ООД, при следния дневен ред:
1. Приемане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на Сдружението за 2019 г.; 
2. Приемане на годишния доклад (отчет) за дейността на Сдружението 2019 г.;
3. Одобряване и приемане на годишните финансови отчети на Сдружението за 2019 г.;
4. Потвърждаване на бюджета на Сдружението за 2019 г.;
5. Приемане на бюджета на Сдружението за 2020 г.;
6. Приемане на годишен календарен план за 2020 г.;
7. Вземане на решение за съвместна дейност и разглеждане на предложението за евентуално сливане на Сдружението с Българската асоциация на кабелните и комуникационните оператори
8. Промяна на седалището и адреса на управление на Сдружението;
9. Приемане на промени в Устава на Сдружението, включително приемане на актуализиран Устав на Сдружението;
10. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет на Сдружението за дейността им до момента;
11. Освобождаване от отговорност на членовете на Контролния съвет на Сдружението за дейността им до момента;
12. Промяна в броя на членовете на Управителния съвет;
13. Освобождаване от длъжност настоящите членове на Управителния съвет и избор на нови членове на Управителния съвет на Сдружението;
14. Освобождаване от длъжност настоящите членове на Контролния съвет и избор на нови членове на Контролния съвет на Сдружението;
15. Избор на Председател на Управителния съвет;
16. Избор на Председател на Контролния съвет;
17. Овластяване на представляващ Сдружението;
18. Определяне на мандат на Управителния съвет и на Контролния съвет на Сдружението;
19. Вземане на решение за вписване на Контролния съвет на Сдружението в ТР и РЮЛНЦ;
20. Промяна в начина на свикване на Общото събрание на Сдружението;