Общо събрание на сдружението

Event date: 2019/9/26 10:00 - 12:00Categories:

Управителният съвет на „Асоциация Телекомуникации“ – София, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 26.09.2019 г. в 10
ч. в залата на „ИТА Инжениеринг“ на адрес: гр. София,  
1766,  ул. Панорама № 5, при следния дневен ред:
1. Отчет за работата през 2018 г.;
2. Избор на ново ръководство;
3. Приемане на бюджет за 2019 г.;
4. Приемане на годишен календарен план за 2019 г.;
5. Разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.