ПОКАНА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ“, ВПИСАНО В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И РЮЛНЦ ПРИ АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА С ЕИК 130929606

Управителният съвет на Сдружение „Асоциация Телекомуникации“, вписано в Търговския регистър и РЮЛНЦ при Агенцията по вписванията с ЕИК 130929606, със седалище и адрес на управление в гр. София1407 , УЛ Кораб планина 8-10, вх. А ап.7 ет.5 , на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 от Устава на Сдружението свиква редовно Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 28 септември 2021г., в 14.00 часа, в офиса на Сдружението гр. София 1407 Ул. Кораб планина 8-10, вх. А ап.7 ет.5 при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на Сдружението за 2020 г.;
2. Приемане на годишния доклад (отчет) за дейността на Сдружението 2020 г.;
3. Одобряване и приемане на годишните финансови отчети на Сдружението за 2020 г.;
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет на Сдружението за дейността им до момента;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Контролния съвет на Сдружението за дейността им до момента;
6. Вземане на решение за прекратяване на Сдружение „Асоциация Телекомуникации“ и определяне на ликвидатор.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 26, ал. 2 от Устава събранието се отлага с един час по-късно и ще се проведе на същия ден в 15.00 часа, на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите членове.
Материалите по дневния ред са на разположение на членовете на Сдружението в седалището на Сдружението в в гр. София, ул. Кораб планина 8-10, вх. А ап.7 всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа, лице за контакт – Жанет Захариева, Председател на УС.

УС на АСТЕЛ
27.08. 2021г.