Устав


УСТАВ НА АСОЦИАЦИЯ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

III. УПРАВЛЕНИЕ
А. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Органи на Асоциацията
Член 18
(1) Органи на Асоциацията са Общо събрание на Асоциацията, Управителен съвет, Контролен съвет и Председател на Асоциацията
Мандат
Член 19
(1) Мандатът на всички длъжностни лица, които се избират от Общото събрание на Асоциацията, е една година и започва от 1-во число на месеца, следващ месеца на избора. Те изпълняват задълженията си, докато техните приемници бъдат избрани и започне мандатът им.
(2) Мандатът на длъжностните лица, избрани от Учредителното събрание на Асоциацията е до 31.01.2003г.
(3) Лица, избрани да заместват напуснало длъжностно лице, имат мандат до края на мандата на замествания.
(4) Членовете на Управителния съвет се избират на ротационен принцип. При всеки нов избор се запазват двама нови членове от състава на предходния Управителен съвет за постигане на приемственост в работата на Асоциацията.
Кандидатури
Член 20
(1) Кандидатури за заемане на свободни длъжности могат да бъдат издигани от основните членове на Асоциацията.
(2) Предложенията трябва да бъдат в писмена форма и да бъдат подписани от предлагащия и от още един основен член. Те трябва да бъдат представени най-малко два дни преди изборното събрание.
(3) Всички кандидатури се представят на Асоциацията, придружени от писмено съгласие на кандидата да поеме длъжността, ако бъде избран.
Избори
Член 21
(1) Длъжностните лица, които се избират от Общото събрание на Асоциацията, се избират с мнозинство най-малко половината плюс един от основните членове. Ако никой кандидат за съответната длъжност не получи необходимото мнозинство, се провежда балотаж между двамата кандидати с най-много гласове. За избран се счита кандидатът, получил повече гласове.
Вакантни длъжности
Член 22
(1) Ако някое длъжностно лице напусне или ако длъжността му остане вакантна поради болест или друга причина, свободната длъжност се заема до края на текущия мандат от лице, избрано от Управителния съвет.
(2) Управителният съвет избира заместника с мнозинство най-малко половината плюс един от кворума. Преди избора на всеки член на Управителния съвет се предоставя писмена справка за кандидатите.
(3) По усмотрение на Управителния съвет вакантната длъжност може да бъде попълнена на сесия на Общото събрание на Асоциацията, на което се представят кандидатурите.
Б. Общо събрание на Асоциацията
Състав на Общото събрание
Член 23
(1) Общото събрание на Асоциацията се състои от всички основни членове на Асоциацията. То се свиква на редовно заседание най-малко веднъж годишно.
Свикване на Общото събрание
Член 24
(1) Общото събрание на Асоциацията се свиква по решение на Управителния съвет по негова инициатива, или по искане на най-малко 1/3 от основните членове на Асоциацията. Ако в последния случай Управителният съвет не свика Общото събрание в двуседмичен срок, то се свиква от районния съдия по молба на основните членове, които са направили искането.
(2) Общото събрание се свиква чрез писмена покана, обнародвана в Държавен вестник най-малко един месец преди деня на заседанието. Същата обява трябва да се постави в помещенията на Асоциацията.
(3) Поканата за свикване на Общото събрание трябва да посочва деня, часа и мястото на провеждане на сесията, а също така по чия инициатива се свиква и дневния ред.
(4) Когато за заседанието са подготвени писмени материали, свързани с дневния ред, към деня на обнародване на поканата в Държавен вестник те трябва да бъдат на разположение на членовете на адреса на управление и в офиса на Асоциацията.
Правомощия на Общото събрание
Член 25
(1) Общото събрание:
1. изменя и допълва Устава и ако е необходимо, взема решение за преобразуване или прекратяване на Асоциацията;
2. упражнява правото си на вето върху решения на Управителния съвет за изключване на членове на Асоциацията;
3. приема бюджета и годишния отчет за изпълнението му и освобождава Управителния съвет от отговорност;
4. приема годишния отчет за дейността на Асоциацията;
5. приема нови членове на Асоциацията
6. определя броя на членовете на Управителния съвет и Контролния съвет и ги избира и освобождава;
7. избира Председател на Асоциацията и Председател на Контролния съвет;
8. определя основните насоки, приема дългосрочни и краткосрочни планове, програми и отделни задачи за дейността на Асоциацията по предложение на Управителния съвет;
9. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски
10. отменя решенията на другите органи на Асоциацията, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Асоциацията
11. решава други въпроси.
(2) Решенията на Общото събрание по т.1 по-горе се вземат с мнозинство 3/4 от всички основни членове, докато решенията по т.2, т.3 и т.5 по-горе, както и в други случаи, когато законът изисква квалифицирано мнозинство, се взимат с мнозинство на 2/3 от присъстващите, а останалите решения – с обикновено мнозинство на присъстващите.
Кворум
Член 26
(1) Общото събрание на Асоциацията може да взема решения, ако е редовно свикано и присъстват най-малко половината от основните членове на Асоциацията.
(2) Ако в обявения за начало час Oбщото събрание няма кворум, заседанието се отлага с един час, след което се смята за законно, независимо от броя на присъстващите основни членове.
Право на глас
Член 27
(1) Всеки основен член има право на един глас.
(2) Правото на глас не може да се упражнява, ако основният член има неуредени задължения към Асоциацията, като например неплатен членски внос. Председателят на Асоциацията следи за спазването на това правило и представя съответен доклад на всяко заседание на Общото събрание на Асоциацията.
Ръководство на Общото събрание
Член 28
(1) Председателят на Асоциацията е председател на Общото събрание. Той организира работата му и следи за законосъобразното му провеждане.
(2) Председателят на Асоциацията определя един или повече членове на Управителния съвет за заместник-председатели на Общото събрание и им възлага подред текущото ръководство на заседанията.
(3) Председателят на Асоциацията назначава секретар-протоколист на Общото събрание. Секретар – протоколистът се грижи за пълното и точно отразяване в протокола на изказванията, заявленията, предложенията, резултатите от гласуванията и взетите решения. За целта освен стенограми може да се използва и магнетофонен запис.
В. Управителен Съвет
Състав на Управителния съвет
Член 29
Управителният съвет се състои от Председател на Асоциацията, Изпълнителен директор и от пет обикновени членове.
Заседания на Управителния съвет
Член 30
(1) Управителният съвет се свиква на редовно заседание най-малко веднъж месечно.
(2) Извънредно заседание на Управителния съвет се свиква от Председателя на Асоциацията по негова инициатива или по искане на който и да е член на Управителния съвет.
(3) Ако времето и мястото на заседанието на Управителния съвет не се определи на предишното заседание, Управителният съвет се свиква чрез писмо, телекс, телеграма, изпратени до всеки член най-малко една седмица предварително. В извънредни случаи Управителния съвет може да бъде свикан и по телефона.
(4) Заседанията на Управителния съвет са легитимни, ако всички членове са редовно поканени и присъстват повече от половината от тях, освен ако уставът не предвижда друг кворум.
Компетентност на Управителния съвет
Член 31
(1) Управителният Съвет в съответствие с устава и решенията на Общото събрание на Асоциацията управлява и координира дейността на Асоциацията, както и упълномощава лица с право да задължават с подписа си Асоциацията. Управителният съвет ръководи дейността на Асоциацията в съответствие с целите й и осигурява защитата и увеличаването на нейното имущество.
(2) Управителният съвет:
1. приема правилник за организацията на дейността си;
2. осигурява спазването на устава и изпълнението на решенията на Общото събрание;
3. ръководи текущата дейност на Асоциацията, приема програми, перспективни планове и специални задачи, както и взема решения за организиране и участие на Асоциацията във важни обществени прояви в съответствие с целите й;
4. управлява активите на Асоциацията;
5. приема проекта за годишен бюджет на Асоциацията и отчита изпълнението му пред Общото събрание, внася предложения за частични изменения в бюджета, в т.ч. нови разходни пера, ако след одобряването на бюджета са разкрити нови източници на финансиране;
6. приема и внася за разглеждане и одобряване от Общото събрание на Асоциацията годишен доклад за дейността на Асоциацията
7. приема управленските структури на Асоциацията, одобрява правилата за счетоводната дейност, работните заплати и другите вътрешни правила на Асоциацията; взема решения за образуване на фондове и определя реда за набирането и изразходването им;
8. назначава избраните от Общото събрание на Асоциацията или от Управителния съвет длъжностни лица;
9. назначава Организационен секретар, който да организира текущата административна дейност на Асоциацията и определя възнаграждението му;
10. приема текущия отчет на Изпълнителния директор за дейността на Асоциацията;
11. взема решение относно членуване и прекратяване на членството на Асоциацията в национални и чуждестранни организации с нестопанска цел;
12. взема решения за начина на разпореждане с имуществото на Асоциацията с оглед неговото опазване и увеличаване;
13. определя размера на лихвата, която се дължи по забавени плащания от членове на Асоциацията;
14.решава други въпроси, предвидени в Устава.
(3) Решенията на Управителния съвет се вземат с обикновено мнозинство.
(4) В неотложни и други особени случаи Управителният съвет може да вземе решения неприсъствено, чрез протокол, подписан от всичките му членове.
Г. Контролен Съвет
Член 32
(1) Контролният съвет се състои от Председател и двама обикновени членове.
(2) Контролният съвет:
1. следи за спазване на Устава на Асоциацията
2. контролира начина на разпореждане с имуществото на Асоциацията с оглед неговото опазване и увеличаване;
3. носи отговорност и дава отчетност пред Общото събрание
Д. Председател,
Изпълнителен Директор
Член 33.
(1) Председателят осъществява общото ръководство на работите на Асоциацията. Той организира дейността на Асоциацията и изпълнява функциите, предвидени в Устава или възложени му от Общото събрание на Асоциацията или Управителния съвет.
(2) Председателят представлява Асоциацията по имуществени въпроси и в отношенията й с национални и чуждестранни организации и институции.
(3) Председателят подписва всички официални документи на Асоциацията.
(4) Председателят на Асоциацията:1. Организира и ръководи дейността на Управителния съвет;2. Контролира и подпомага Изпълнителния директор на Асоциацията;3. Решава други въпроси, които са му възложени 0от Общото събрание на Асоциацията или от Управителния съвет.
Представителство на Асоциацията
Член 34
(1) Председателят на Асоциацията и Изпълнителният директор заедно и по отделно представляват Асоциацията в страната и чужбина.
Е. Изпълнителен Директор
Член 35
Изпълнителният директор:
1. Организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;
2. Организира работата на служителите на Асоциацията и воденето на протоколите;
3. В рамките на бюджета, плановете, програмите и решенията на Управителния съвет, взема решения за целесъобразно изразходване на одобрените средства за дейността на Асоциацията;
4. Организира и контролира всички активи и финансови операции на Асоциацията включително воденето на счетоводство;
5. Организира подготовката на годишния проектобюджет на Асоциацията;
6. Информира Управителния съвет за финансовото състояние на Асоциацията;
7. Информира Председателя на Асоциацията за дейността й;
8. Решава други въпроси, които са му възложени от Общото събрание, Управителния съвет или Председателя и Асоциацията.
Клонове
Член 36
(1) С решение на Общото събрание на Асоциацията могат да се откриват и закриват клонове извън населеното място в което се намира седалището на Асоциацията.
Протоколи
Член 37
(1) На заседанията на Общото събрание на Асоциацията и на Управителния съвет се водят протоколи, в които се отразяват изказванията, заявленията, предложенията, резултати от гласуването и взетите решения. Протоколите се подписват от Председателя на съответния орган и от секретар-протоколист.
(2) Протоколите се подвързват в протоколни книги и в хронологичен ред. Протоколните книги се пазят най-малко 25 години освен ако законът предвижда по-дълъг срок. Те могат да бъдат унищожени след изтичане на срока за пазене само по изрично решение на Общото събрание на Асоциациата.
(3) Основни членове на Асоциацията и членове на Управителния съвет имат достъп до протоколните книги и могат да получават преписи и извлечения от протоколите.
Ж. ФИНАНСИ
Плащания към Асоциацията
Член 38
(1) Членовете на Асоциацията заплащат встъпителна вноска и годишна членска вноска. Те заплащат допълнителни вноски, само ако Общото събрание е гласувало за това, или ако са поели това задължение доброволно.
(2) Размерът на встъпителните вноски и годишния членски внос се приема и изменя от Общото събрание на Асоциацията.
(3) До определяне на размерите по преходната алинея от Общото събрание, са в сила размерите приети от Учредителното събрание на Асоциацията.
Изменения и допълнения
Член 39
(1) Размерът на встъпителните и членските вноски може да бъдат изменяни по решение на Управителния съвет взето с мнозинство най-малко 2/3 от членовете на Управителния съвет на специално заседание свикано за целта. Всяко такова решение трябва да бъде одобрено на следващата годишна или извънредна сесия на Общото събрание. Ако решението не бъде одобрено от Общото събрание, всякакви увеличения ще се смятат невалидни и всички плащания въз основа на отмененото решение за увеличение се възстановяват.
Встъпителна вноска
Член 40
(1) Новоприетите членове на Асоциацията трябва да направят встъпителна вноска в срок до един месец от деня на приемането им. Размерът на встъпителната вноска се определя от Общото събрание на Асоциацията.
(2) Членовете учредители трябва да направят встъпителна вноска в срок от един месец от деня на провеждане на Учредителното събрание на Асоциацията. Почетните членове не заплащат встъпителна вноска.
Членски внос
Член 41
(1) Членовете на Асоциацията плащат годишен членски внос, определен с Решение на Общото събрание на Асоциацията, на две равни вноски.?Първата вноска от членския внос трябва да бъде заплатена не по-късно от 31 януари на годината, за която се дължи, а втората не по-късно от 31 юли на годината, за която се дължи.
(2) Почетните членове не заплащат членски внос.
(3) Новоприетите членове заплащат членски внос за годината на приемането и съразмерно с оставащия до края на годината период.
Стопанска дейност
Член 42
(1) Асоциацията извършва следната допълнителна стопанска дейност: изложбена, рекламна, печатна, провеждане на курсове, организиране на лекции и семинари, организиране на участия в конференции, симпозиуми и други научни прояви у нас и в чужбина.
(2) Асоциацията няма да извършва стопанска дейност, която не е свързана с предмета на основна дейност, предвиден в настоящия Устав и ще ползва приходите от нея само за постигане на целите на Асоциацията.
(3) Извършването на дейността по ал.1 се подчинява на условията и реда, определени със законите, които я регулират.
(4) Асоциацията не разпределя печалба.
Възнаграждения за изборни длъжности
Член 43
(1) Председателят на Асоциацията, Изпълнителният директор, както и членовете на Асоциацията не могат да получават възнаграждение за заеманата от тях длъжност в Управителния съвет на Асоциацията.
(2) Организационният секретар получава възнаграждение, определено по размер от Управителния съвет.
Прекратяване и ликвидация
Член 44
(1) Ако при прекратяване на Асоциацията след удовлетворяването на всички кредитори остане каквато и да е собственост, същата се изплаща или разпределя между членовете на Асоциацията съобразно направените вноски.
Други разпоредби
Член 45
(1) Независимо от разпоредбите на Устава, не изпращането на съобщения или документи на член на Асоциацията, на Управителния съвет или на други лица не може да бъде причина за неизпълнение на задълженията, ако неговия адрес е неизвестен на Асоциацията поради небрежност от страна това лице.
Вътрешни правилници
Член 46
(1) Тези правила не могат да противоречат на Устава и на решенията на Общото събрание. Членовете трябва да бъдат уведомявани за всички приети правилници и за техните изменения и допълнения.
Допълнения на Устава
Член 47
(1) Всяко предложено допълнение към този Устав или учредителния протокол трябва да бъде взето под внимание от Управителния съвет, който след това до го представи със своите препоръки на годишното или на извънредно Общо събрание на Асоциацията, за което материалите трябва да бъдат представени 21 дни преди деня на събранието.