Устав


УСТАВ НА АСОЦИАЦИЯ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

II. ЧЛЕНСТВО
Членове
Член 8
(1) Членове на Асоциацията могат да бъдат юридически лица или сдружения на юридически лица с предмет на дейност в сферата на телекомуникациите.
(2) Членове на Асоциацията могат да бъдат физически лица, професионално ангажирани със сферата на телекомуникациите, които приемат целите на Асоциацията и желаят да участват в дейността й.
(3) Асоциацията има основни и почетни членове.
Основни членове
Член 9
(1) Основен член на Асоциацията може да бъде всяко юридическо лице, дружество, което извършва стопанска дейност в сферата на телекомуникациите;
(2) Основен член на Асоциацията може да бъде и всяко пълнолетно физическо лице, което е професионално ангажирано в сферата на телекомуникациите.
Почетни членове
Член 10
(1) За почетни членове на Асоциацията могат да бъдат избирани видни обществени фигури, бизнесмени, учени и политици от България и други страни, които биха могли да допринесат за развитието на телекомуникациите и симпатизират на целите на Асоциацията.
(2) Почетните членове не заплащат членски внос. Те нямат право на глас в Общото събрание на Асоциацията. Освен при обратно решение на Общото събрание на Асоциацията, почетните членове имат право да присъстват на него, да участват в дискусиите, да правят предложения, да поставят въпроси за обсъждане.
Приемане на членове
Член 11
(1) Нови членове на Асоциацията се приемат от Общото събрание на Асоциацията.
(2) Кандидатът за член трябва да бъде снабден с копие от устава и другите устройствени документи на Асоциацията.
(3) Кандидатът за член трябва да подаде писмена молба до Общото събрание чрез Управителния съвет, съдържаща заявление, че кандидатът познава и приема устава и другите устройствени документи на Асоциацията и желае да бъде приет за член от съответната категория.
(4) Молбата за приемане трябва да бъде придружена от писмена препоръка на един основен член на Асоциацията, когато новият кандидат е юридическо лице и от три писмени препоръки на трима основни членове на Асоциацията, когато новият кандидат е физическо лице или юридическо лице с нестопанска цел.
(5) Общото събрание разглежда молбата и се произнася по нея най-късно на второто заседание след получаването й. Той може да отложи становището по молбата, за да изиска допълнителна информация. Решението на Общото събрание за приемане или отхвърляне на кандидата е необжалваемо.
(6) Почетните членове се приемат по покана на Управителния съвет, отправена към тях. Те не подават молба за приемане. Почетният член следва да заяви в писмена форма, че приема поканата на Управителния съвет.
Права на членовете
Член 12
(1) Основните членове имат право:
1. да гласуват в Общото събрание на Асоциацията;
2. да избират и да бъдат избирани в изпълнителните органи на Асоциацията;
3. да бъдат информирани за дейността на Асоциацията;
4. да ползват предоставяните от Асоциацията услуги с отстъпка;
5. други права съгласно този устав и решенията на Общото събрание на Асоциацията.
Задължения на членовете
Член 13
Членовете на Асоциацията са длъжни:
1. да заплащат встъпителен и членски внос, определени от Общото събрание на Асоциацията;
2. да заплащат допълнителните и извънредни вноски, които са гласувани от Общото събрание на Асоциацията, или които са приели доброволно;
3. да пазят доброто име на Асоциацията, да пропагандират целите и дейността й и да я подпомагaт според възможностите си;
4. да пазят доброто си име в бизнеса, да спазват законите и общоприетите правила за почтена стопанска дейност.
Изключване
Член 14
(1) Член на Асоциацията, който наруши разпоредбите на устава или задължително решение на Управителния съвет на Асоциацията, може да бъде изключен с мнозинство от 2/3 от членовете на Общото събрание, като за целта трябва да се проведе специално заседание с присъствие на най-малко всички членове на Управителния съвет без един.
(2) Управителният съвет трябва да изпрати най-малко 7-дневно предизвестие на всеки предложен за изключване, в което да се посочи основанието за изключване. Предложеният за изключване има право да се яви на заседанието на Управителния съвет и да направи устно или писмено изявление. Той не присъства по време на гласуването. Гласуването е тайно.
(3) В 7-дневен срок от изключването, изключеното лице може да подаде жалба срещу решението на Управителния съвет на извънреднa сесия на Общото събрание на Асоциацията. В този случай, Управителният съвет трябва да свика Общото събрание. Ако до редовната сесия на Общото събрание на Асоциацията остават по-малко от 3 месеца, жалбата се разглежда от Общото събрание на неговата редовна сесия.
(4) Изключването може да бъде отменено с мнозинство от най-малко 3/4 от основните членове, присъстващи на сесията на Общото събрание. Общото събрание може да реши да отмени решението за изключване при изпълнението на определени условия, или на определени задачи, поставени от него.
(5) Изключеното лице трябва да заплати в пълен размер всички вноски и други плащания, предвидени в този устав за годината, през която е било изключено. Изключеното лице няма право да иска връщане на направените от него встъпителни и други вноски и плащания на Асоциацията.
Основания за изключване
Член 15
(1) Член на Асоциацията може да бъде изключен за груби или системни нарушения на устава, както и за прояви, несъвместими с доброто име на Асоциацията.
(2) По-специално член на Асоциацията може да бъде изключен, ако:
1. след покана от Управителния съвет не е платил встъпителната си вноска или членския внос в продължение на три месеца, или не е платил сума, за чието плащане Общото събрание на Асоциацията е гласувало или доброволно се е ангажирал;
2. не е изпълнил друго важно задължение, което е поел доброволно, или е гласувано от Общото събрание на Асоциацията, с което би поставил в опасност доброто име на Асоциацията или съществено би затруднил дейността й;
3. разпространил е невярна информация, злепоставяща Асоциацията, или информация, която му е предоставена поверително;
4. е използвал членството си в Асоциацията за користни цели;
5. други прояви, които основателно могат да бъдат квалифицирани като несъвместими с принципите на една почтена дейност в сферата на телекомуникациите.
Начин на участие на членовете
Член 16
(1) Член на Асоциацията, който е физическо лице, участва в дейността й лично.
(2) Член на Асоциацията, който е юридическо лице, се представлява от своя законен представител съгласно устройствените му правила и приложимия закон. Компетентният ръководен орган на юридическото лице може да определи един или няколко постоянни или временни свои представители в Асоциацията.
(3) В случай, че член на Асоциацията желае да промени своите представители, трябва да изпрати до Асоциацията писмено съобщение за това.
(4) Асоциацията поддържа списък на представителите на членовете, в който да са определени представителите с право на глас.
(5) Управителният съвет може да приеме изисквания относно формата и съдържанието на известията, с които се определя или оттегля представител с право на глас. Тези известия трябва да бъдат депозирани в Асоциацията не по-късно от 24 часа преди началото на събранието. В противен случай, представителят няма право да гласува.
Регистриране и отписване на членове
Член 17
(1) Асоциацията води и държи на разположение на заинтересованите регистър на членовете си. Регистърът е общодостъпен. Заинтересованите лица могат да получават справки и удостоверения въз основа на регистъра по ред, определен от Асоциацията.
(2) Членовете на Асоциацията са длъжни да предоставят информация за попълването на регистъра и да актуализират информацията относно нейния статут, име, седалище, адрес, предмет на дейност, както и друга информация, изискана от Управителния съвет. Те предоставят на регистъра необходимите официални документи относно националната си регистрация.
(3) Членовете могат да напуснат Асоциацията, като представят писмено заявление за оттегляне на членството. Прекратяването настъпва от момента на получаване на заявлението. Членски внос и други вноски за годината, през която настъпва прекратяването, не се връщат. Напусналият не може да предявява претенции за дял от имуществото на Асоциацията.