УСТАВ НА АСОЦИАЦИЯ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Учредяване

Член 1„Асоциация Телекомуникации“, наричана по нататък в този Устав „Асоциацията“ , е учредена на Учредително събрание, състояло се на 10.04.2002г. в гр. София. Този Устав е неразделна част от Протокола на Учредителното събрание.

Статут

Член 2: (1) Асоциацията е сдружение с нестопанска цел по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(2) Асоциацията е юридическо лице отделно от нейните членове и отговаря за задълженията си със своето имущество.
(3) Членовете на Асоциацията не отговарят за нейните задължения.

Име

Член 3: (1) Името на Асоциацията е „Асоциация Телекомуникации“ (АСТЕЛ).
(2) Името на Асоциацията и нейната емблема /лого/, заедно с града на седалището и адреса на управление се поставят на всички документи на Асоциацията, като наименованието и неговото съкращение може да се изписва и на латиница.

Седалище и адрес на управление

Член 4: (1) Седалището на Асоциацията е в гр. София, Район „Средец“.
(2) Адресът на управление на Асоциацията е гр.София, ул.“Ген. Гурко“ №64, ет.4

Цели на Асоциацията

Член 5: (1) Асоциацията има за цел:
1. Да внася пред компетентните държавни органи предложения за промяна на законовата и подзаконова нормативна уредба, регулираща дейността на дружествата от сферата на телекомуникациите и далекосъобщителните оператори;
2. Да съдейства за регулиране на професионалните и колегиални отношения между дружествата от сферата на телекомуникациите и далекосъобщителните оператори – членове на Асоциацията за утвърждаване на доброто име на Асоциацията и нейните членове;
3. Да съдейства за включване на членовете си в програми на Европейската общност и др.
4. Да съдейства за подобряване на професионалната квалификация на своите членове;
5. Да създава канали за връзка и постоянен диалог между Асоциацията и държавните органи, отраслови министерства, Комисията по регулиране на съобщенията и др., както и да участва в дейността на сдружения в чужбина, които имат сродна дейност с тази на Асоциацията.
6. Да внася в компетентните органи документи в защита на интересите на членовете си.
7. Да съдейства за създаване на информационна среда по проблемите на дружествата от сферата на телекомуникациите и далекосъобщителните оператори.

Дейност на Асоциацията

Член 6: (1) Средствата, с които Асоциацията ще постига своите цели са:
1. взаимодействие с Комисията по регулиране на съобщенията и други компетентни държавни органи, обществени организации и други сдружения с нестопанска цел;
2. изразяване на становища по проекти на законови и подзаконови нормативни актове, регулиращи телекомуникациите;
3. събиране и поддържане на информационни фондове, организиране и ползване на български и чуждестранни информационни източници;
4. използване на информационните средства в страната за подпомагане и популяризиране дейността на Асоциацията и нейните членове;
5. привличане на експерти и създаване на комисии по технически, научни, правни, икономически и други въпроси, свързани с дейността на Асоциацията и нейните членове;
6. съдействане на членовете на Асоциацията и на други заинтересовани лица за установяване на полезни делови контакти; събиране, обработване и предоставяне на информация за дружества, работещи в сферата на телекомуникациите и далекосъобщителните оператори в България и чужбина;
7. съветване и подпомагане на членовете си за получаване на защита и помощ, когато са накърнени или застрашени техни законни права или интереси;
8. поддържане на регистър на членовете си, предоставяне на информация и издаване на удостоверения на заинтересовани лица;
9. организиране на срещи, симпозиуми, семинари и колоквиуми;
10. участие в или сътрудничество с международни организации със сходни цели и дейност;
11. създаване и/или използване на фондове и управляване на такива за постигане на целите си.

Определяне на извършваната дейност

Член 7: (1) Асоциацията осъществява дейност в частна полза, като ще разходва имуществото си за развитието на целите, за които е създадена, за утвърждаването на успешни отношения с държавната администрация и за утвърждаване на доброто име на Асоциацията и нейните членове.
(2) Собствеността и доходите на Асоциацията трябва да бъдат използвани единствено за постигане на нейните цели и никаква част не може да бъде изплащана пряко или непряко, като дивидент или печалба на членовете й.